Sestra farárka Mgr. Jarmila Balková je toho času práceneschopná a následne v januári 2022 nastupuje na materskú dovolenku. Všetky bohoslužobné a ostatné aktivity zabezpečuje brat farár Mgr. Ján Čáby z Ostrej Lúky. Kontaktovať ho môžete na tel. čísle: 0905 581 734.

Vianočné sviatky bohoslužobne zabezpečí sestra teologička Jana Hašková, ktorú nám na výpomoc pridelil gen. biskupský úrad. Keďže teológovia nemôžu prisluhovať Večeru Pánovu, bude prisluhovaná až po sviatkoch, čo Vám vopred oznámime.

Podľa aktuálnych pandemických opatrení sa bohoslužby môžu konať len v režime OP. Je potrebné preukázať sa dokladom o očkovaní alebo prekonaní pri vstupe do chrámu Božieho. Momentálne sa bohoslužieb môže zúčastniť max. 30 ľudí, preto sa na každé bohoslužby treba telefonicky nahlásiť minimálne dva dni vopred, u sestry zborovej dozorkyne Zuzany Smutnej na tel. čísle: 0907 881 959. V prípade potreby sa bohoslužby budú konať na viackrát, v časoch o 10:00 hod., o 10:45 hod., prípadne o 9:15 hod.

Ak sa pandemické opatrenia tesne pred sviatkami náhodou ešte zmenia, budeme Vás o tom informovať.

 

Služby Božie sa počas vianočných sviatkov 2021 budú konať nasledovne:

24. decembra – Štedrý Večer: za momentálnych pandemických podmienok bohoslužby nie je možné vykonať, ak sa situácia zmení, budeme Vás o tom informovať.
25. decembra – 1. slávnosť vianočná: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
26. decembra – 2. slávnosť vianočná: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
31. decembra – Starý rok: služby Božie o 15:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
1. januára 2022 – Nový rok: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch
2. januára 2022 – Nedeľa po novom roku: služby Božie o 10:00 hod., v prípade potreby v ďalších časoch

 

Pre tých, ktorí sa bohoslužieb nemôžu zúčastniť, ponúkame aspoň rozpis bohoslužieb vysielaných cez médiá: (viď plagát)

 370 total views,  1 views today

Read More

Služby Božie 4. adventnú nedeľu 19. decembra, sa budú konať v režime OP. Je potrebné preukázať sa dokladom o očkovaní alebo prekonaní pri vstupe do chrámu Božieho. Bohoslužieb môže zúčastniť max. 30 ľudí, preto sa treba telefonicky nahlásiť najneskôr v piatok na farský úrad. Bohoslužby budú čítané. V prípade potreby sa budú konať viackrát, v časoch o 10:00 hod., o 10:45 hod., prípadne o 9:15 hod.

 281 total views,  1 views today

Read More
Služby Božie v nedeľu 21. novembra sa budú konať o 10:00 hod. len pre plne zaočkovaných, keďže náš okres prešiel do čiernej farby kvôli Covid 19. Nahlasovať sa netreba, kapacita je 100 osôb. Treba si priniesť doklad o zaočkovaní. Ostatní môžu služby Božie sledovať naživo online na facebookovej stránke cirk. zboru: CZ ECAV Dobrá Niva. 
Detská besiedka bude prebiehať bez obmedzení. 
 

 320 total views

Read More

Bratia a sestry, vďaka zlepšovaniu sa situácie s pandémiou sa na služby Božie od 31. 5. 2021 už netreba nahlasovať. Budú sa konať každú nedeľu v riadnom čase o 10:00 hod.
 
  • – Povinné je rúško a dezinfekcia rúk pri vchode. 
  • – Test nie je potrebný.
  • – Prisluhovanie Večere Pánovej sa vykonáva vložením oblátky do rúk komunikanta a pitím vína z osobitných pohárikov. 
  • – Podávanie rúk je zakázané.
  • – V prípade akýchkoľvek respiračných problémov určite zostaňte doma!

Tešíme sa na stretnutie!

 645 total views

Read More

Bratia a sestry, od 19. apríla 2021 sa na Slovensku uvoľňujú covidové opatrenia. Od nedele 25. 4. 2021 sa budú konať bohoslužby, avšak za prísnych opatrení.

Aby sme nepresiahli stanovený počet prítomných, prosíme Vás, aby ste svoju účasť na bohoslužbách nahlásili telefonicky na číslach farského úradu: 0907 789 640, alebo 045/538 23 89. V prípade väčšieho záujmu sa uskutoční aj viacero skrátených bohoslužieb. Volať treba najneskôr v piatok. Zavolajte aj v prípade, že máte nahlásené modlenie, či už po pohrebe, pri spomienke na zosnulých alebo pri životnom jubileu. Budeme ich musieť kvôli väčšiemu počtu rozdeliť aspoň na dve – tri najbližšie nedele. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Čo sa týka času bohoslužieb, ten vám bude oznámený počas vášho telefonátu. Prvé začnú o 9:00 hod. a keď sa naplní stanovený počet, budú sa konať aj druhé bohoslužby o 9:45, ďalšie o 10:30 atď., vždy po 45 minútach. Keďže kostol sa medzi jednotlivými bohoslužbami bude dezinfikovať, treba prísť max. 5 min. vopred.

Detská besiedka, dorast ani biblické hodiny sa zatiaľ konať nemôžu.

Sobáše, krsty a pohreby sa môžu vykonávať podľa nižšie uvedených pravidiel.

Účasť na bohoslužbách je podmienená aj ostatnými pravidlami, ktoré nariadila vláda:

Pravidlá pre bohoslužby, vrátane cirkevných alebo civilných verzií sobášneho obradu, obradu krstu a pohrebného obradu:

–        počet návštevníkov v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby;

–        test nie je potrebný.

–        vstup a pobyt v kostole je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami (aktuálne respirátor bez výdychového filtra),

–        pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

–        dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

–        dodržiavať respiračnú etiketu,

–        z obradov je potrebné vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

–        dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

–        v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie na ruku,

–        zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

–        zakazuje sa podávanie rúk,

–        vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

–        spev je povolený.

 701 total views,  1 views today

Read More

Milí  bratia, milé sestry,

Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste v týchto ťažkých časoch mysleli aj na finančné zabezpečenie nášho cirkevného zboru. Posledné bohoslužby sme mali pred Vianocami a to znamená, že vtedy sa zbierala aj posledná ofera. Odvtedy je už veľmi dlhá doba, čo znamená, že sme prišli o značné finančné prostriedky z ofier a z milodarov, ktoré sú jedným z hlavných príjmov cirk. zboru. Preto sa porúčame do vašej štedrosti podľa biblických slov z 2K 9,7: „Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“

Váš príspevok v akejkoľvek hodnote môžete zaplatiť pomocou IBAN SK67 5600 0000 0097 0829 5001, do správy pre prijímateľa uveďte MILODAR NA CC. Alebo môžete použiť QR kód, kde len doplníte sumu, ktorú chcete darovať.

Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme!

 409 total views

Read More

 

Milí bratia, milé sestry,
 
keďže stále platí zákaz vychádzania, bohoslužby sa ani najbližšie týždne konať nebudú. Každú nedeľu však budete môcť tu na stránke nájsť nahratú kázeň. Ak príde k zmene situácie a budeme sa môcť stretnúť v chráme Božom, budeme vás včas informovať. 
 
Počas tohto momentálneho prísneho lockdownu je však povolené vykonávať pohreby, krsty a sobáše, ale len za prítomnosti 6 osôb. Prosím, aby ste toto usmernenie vlády dodržiavali, najmä pri pohreboch, aj keď sa konajú len v exteriéri na cintoríne. Ak sa chcete zúčastniť pohrebu, je potrebné ohlásiť sa najbližšej pozostalej rodine, a zistiť, či vaša prítomnosť nebude už nad tento počet. 
Ďakujeme za porozumenie.
 
Nech Vás Pán Boh žehná zdravím, láskou a porozumením aj v tejto ťažkej dobe!

 420 total views

Read More

 

Služby Božie sa kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii 4. adventnú nedeľu 20. 12. 2020 a počas vianočných sviatkov 2020 do nedele 10. 1. 2021 vrátane, konať nebudú.  Niektoré z nich však budete môcť nájsť tu na stránke. Taktiež je možnosť sledovať evanjelické bohoslužby v televízii a v rozhlase z iných cirk. zborov. Rozpis nájdete v ďalšom príspevku.

 

Milí priatelia,

srdečne Vás pozdravujem v tento nezvyčajný, koronavírusom ovplyvnený advent. Žijeme v dobe, ktorá je poznačená izoláciou, strachom z novej choroby či jej podceňovaním, obmedzeniami, ktoré radikálne zasahujú do našich životov, ale aj do nášho evanjelického cirkevného zboru. V tomto období by sme za normálnych okolností organizovali vianočný večierok pre mladých, ktorí by tvorili spoločenstvo pri Božom slove, piesňach, kreatívnych hrách a dobrom jedle. Šikovné ruky detí a dospelých by vyrábali darčeky pre účastníkov štedrovečerných bohoslužieb, deti a mladí by nacvičovali programy na vianočné vystúpenia a na biblických hodinách by sme sa v priateľskom spoločenstve povzbudzovali vo viere a ochutnávali vianočné dobroty, ktoré by každý priniesol. Všetko toto by vyvrcholilo vianočnými sviatkami, ktoré by sme ako jedno spoločenstvo od najmladších po najstarších tvorili na službách Božích v kostole.

Nový vírus však prekazil naše už zabehnuté aktivity. A tak zostalo na každom z nás, ako strávi advent, ktorý je prípravou na narodenie Spasiteľa sveta, Pána Ježiša. Touto cestou Vás chcem všetkých povzbudiť, aby ste napriek všetkému negatívnemu, čo sa v dnešných dňoch deje, vedeli pozdvihnúť svoju dušu hore, do nebies, ako nás k tomu povzbudzuje

 Biblia: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ 1Pt 5, 7 Betlehemské dieťa chce okrem iného niesť spolu s nami všetky naše starosti, aby boli pre nás ľahšie, zvládnuteľné a znesiteľné. Len pri Ňom vieme nájsť pravý pokoj, radosť a lásku, tie nenahraditeľné hodnoty Vianoc, ale aj celého roka. Naše vlastné sily na to neraz nestačia. Ale On, Boh, je nám stále k dispozícii, aby sme pri Ňom načerpali a občerstvili svoju dušu.

Preto Vám prajem, aby ste aj počas nastávajúcich Vianoc vedeli, kde hľadať pomoc, keď to budete potrebovať, aby ste aj zákaz vychádzania vedeli využiť na dobré, na osobné stíšenia pred samými sebou a pred Bohom. Betlehemské jasličky ukrývajú priehrštie Božej milosti a lásky k hriešnemu človeku, ponúkajú porozumenie a pomoc pri nesení našich starostí. Stačí sa k nim v modlitbe skloniť a povedať Ježišovi všetko, čo máme na srdci.

Jarmila Balková, evanjelická farárka

 703 total views,  1 views today

Read More

Milí bratia, milé sestry,

z doterajších rozhodnutí Krízového štábu vyplýva, že služby Božie počas vianočných sviatkov napriek lockdownu budú môcť prebiehať v doteršom režime, teda kostol môže byť zaplnený na 50%. V skutočnosti pre nás problém nastáva len na Štedrý Večer. Preto aby sme dodržali všetky opatrenia, kto sa chce štedrovečerných bohoslužieb zúčastniť, treba sa dve najbližšie nedele – 3. alebo 4. adventnú nedeľu zapísať v kostole na zoznam a na Štedrý večer si so sebou zobrať poradový lístok, ktorý dostanete.  Štedrovečerné bohoslužby však budú vysielané aj online, budete ich môcť nájsť tu na stránke,  na youtube  alebo na facebooku v skupine CZ ECAV Dobrá Niva. 

 449 total views

Read More