Informačná povinnosť

Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Dobrá Niva

E. M. Šoltésovej 121/14
962 61 Dobrá Niva

IČO: 31 903 223; DIČ: 2021274112

Kontakt na osobu, ktorá vybavuje právne nároky dotknutých osôb
045/538 23 89; www.czdn.sk; dobraniva@ecav.sk

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Milí bratia, milé sestry,

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov Vám oznamujeme, že chránime Vaše osobné údaje s náležitou starostlivosťou a v zmysle platných zákonov. Prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby Vaše osobné údaje neboli zneužité.

Vzhľadom k informačnej povinnosti vydávame toto vyhlásenie, ktorého cieľom je oboznámiť Vás o spracúvaní Vašich osobných údajov ako aj o Vašich právach a povinnostiach.

Osobné údaje zbierame za účelom:

 •  Vykonania cirkevných obradov
 • Spracovania miezd zamestnancov
 • Evidencie a spracovania príspevkov od členov cirkevného zboru
 • Evidencie a spracovania milodarov od darujúcich
 • Prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku 
 • Prezentácie o našej činnosti 
 • Vykonávania vnútornej a vonkajšej misie

Právny základ, teda čo nám umožňuje osobné údaje získavať:

 • Cirkevná ústava a Cirkevnoprávne predpisy
 • Pracovnoprávne predpisy v platnom znení ako napríklad Zákonník práce, zákon o daniach z príjmov, zákon o zdravotnom, sociálnom, dôchodkovom poistení.
 • Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností 308/1991 Z.z. a vnútorné predpisy podľa § 6 ods. 1 pism. b citovaného zákona
 • Oprávnené záujmy prevádzkovateľa na prezentáciu svojej činnosti a možnom získavaní nových členov. 
 • Zákon o sociálnych službách 448/2008 Z.z.
 • Zákon o pohrebníctve 131/2010 Z.Z., občiansky zákonník, obchodný zákonník

Na základe oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje za účelom prezentácie a archivácie našej činnosti, ako napríklad fotografie, video – zvukové záznamy z obradov, z cirkevných, spoločenských, športových, kultúrnych a iných aktivít. Uvedené spracúvanie sa týka členov a iných fyzických osôb, ktoré sú s nami v styku a podporujú našu činnosť. Uvedené údaje sa využívajú výlučne na vnútornú potrebu a nie sú poskytnuté ďalšiemu príjemcovi bez Vášho súhlasu. V prípade iných zákonných povinností sa osobné údaje poskytnú v podľa iných platných zákonov.

Príjemcom osobných údajov je:
Osoby oprávnené spracovávať osobné údaje
Sociálna, zdravotná poisťovňa, daňový úrad a ďalšie inštitúcie, ktoré to vyžadujú z iných zákonov
Kontrolné orgány
Štatistický úrad
Matričný úrad

Dodávatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje sú vyberaní s náležitou starostlivosťou. Poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky tohto zákona.

Vaše osobné údaje sa neprenášajú a ani nemáme úmysel prenášať ich do tretej krajiny. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem krajín Európskej únie a štátov EHP.

Doba uchovávania osobných údajov je určená podľa osobitných platných zákonov a zákona o archívoch a registratúrach. Riadime sa zásadou minimalizácie uchovávaných osobných údajov, teda uchovávame ich len po dobu určenú zo zákonov a na archivačné účely podľa registratúrneho plánu.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

Právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú
Právo na opravu a právo na vymazanie Vašich osobných údajov
Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Právo na prenosnosť Vašich osobných údajov

Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas
Právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, prípadne prostredníctvom súdu.

Právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či ste povinní poskytnúť nám osobné údaje, ako aj o možných následkoch ich neposkytnutia.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Pokiaľ máte ďalšie otázky, pokojne sa s nami spojte prostredníctvom kontaktov v hlavičke oznámenia.

Mgr. Jarmila Balková
zborová farárka