Poplatky a milodary

CIRKEVNÝ PRÍSPEVOK

Cirkevný príspevok (cirkevnú daň) môžete uhrádzať na farskom úrade vo vopred určených dňoch, oznámených na službách Božích (spravidla 2x ročne), v prípade potreby však počas celého roka na farskom úrade alebo u sestry pokladníčky Martiny Kolényovej.

Zaplatiť môžete aj bankovým prevodom na účet cirkevného zboru. Zborový konvent odsúhlasil od roku 2021 výšku príspevku na 20 € na každého pokrsteného člena na jeden rok. 

Údaje k platbe:

Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK67 5600 0000 0097 0829 5001
Variabilný symbol: rok (napr. 2024)
Špecifický symbol: počet osôb, za koľkých platíte (napr. 4)
Správa pre prijímateľa: prosíme uviesť priezvisko, meno, ulicu, číslo domu, aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť.  

 QR kód: 

 

POPLATOK PRI POHREBE

Zborový konvent odsúhlasil jednotný poplatok pri pohrebe 30 €, ktorý zahŕňa zvonenie, energie a prípravu kostola.

Poplatok môžete zaplatiť na farskom úrade, u sestry pokladníčky Martiny Kolényovej alebo priamo na účet cirkevného zboru. Do Správy pre prijímateľa treba uviesť: Poplatok pri pohrebe (meno zosnulého).

 

 

MILODARY

Milodary na chod cirkevného zboru môžete uhradiť na farskom úrade, u sestry pokladníčky Martiny Kolényovej alebo najlepšie priamo na účet cirkevného zboru. Do Správy pre prijímateľa treba uviesť: milodar na cirk. ciele.

Aby bol Váš milodar vyhlásený na službách Božích, treba pri platbe na účet zavolať alebo prísť osobne na farský úrad a oznámiť, čo chcete vyhlásiť.

 

POĎAKOVANIE

Príjmy cirkevného zboru sa skladajú predovšetkým z ofier, cirkevného príspevku a milodarov. Preto vopred ďakujeme za každý Váš finančný príspevok, ktorým sa tak staráte o chod svojho cirkevného zboru.

Len vďaka Vám dokážeme hradiť všetky prevádzkové náklady, starať sa a zveľaďovať majetok cirkevného zboru, ktorý tvoria aj kultúrne pamiatky a ktorý je spoločným majetkom všetkých Vás, evanjelikov, patriacich do Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dobrá Niva.