Organizačný oznam

Bratia a sestry, kvôli neustále sa meniacej situácii s Covid 19, Vás prosíme, aby ste si odsledovali, kedy sa treba nahlasovať na služby Božie (ďalej SB) a aké pravidlá treba na našich SB (podľa rozmerov nášho kostola) dodržiavať, a to podľa aktuálnej farby Zvolenského okresu podľa Covid semaforu:

Zelená farba – účasť na SB bez obmedzení, treba nosiť rúško

Oranžová farba – účasť na SB bez obmedzení, treba nosiť rúško, viesť zoznam účastníkov a sedieť v rozostupoch.

Červená a bordová farba – na SB sa treba nahlasovať, treba nosiť respirátor, viesť zoznam účastníkov a sadať si len na vyznačené miesta.

SB v zelenej až bordovej farbe sa môžu zúčastniť všetci, aj neočkovaní a netestovaní.

Čierna farbaSB sa konajú len pre plne zaočkovaných, nahlasovať sa netreba (kapacita je 100 osôb), treba nosiť respirátor, viesť zoznam účastníkov a sedieť v rozostupoch. Ostatní môžu SB pozerať naživo online na facebookovej stránke cirkevného zboru: CZ ECAV Dobrá Niva.

Nahlasovať sa v červeneja bordovej farbe môžete na farskom úrade na tel. č. 0907 789 640, volať treba najneskôr v piatok. Čas, na ktorý máte prísť, Vám bude oznámený počas telefonátu. Prvé SB budú o 10:00 hod., v prípade potreby druhé o 10:45 hod. a tretie o 9:15 hod.

Detská besiedka bude vždy len v riadnom čase o 10:00 hod., účasť na nej je bez obmedzení.

12. novembra 2021

 277 total views,  1 views today

Read More

 

Služby Božie sa kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii 4. adventnú nedeľu 20. 12. 2020 a počas vianočných sviatkov 2020 do nedele 10. 1. 2021 vrátane, konať nebudú.  Niektoré z nich však budete môcť nájsť tu na stránke. Taktiež je možnosť sledovať evanjelické bohoslužby v televízii a v rozhlase z iných cirk. zborov. Rozpis nájdete v ďalšom príspevku.

 

Milí priatelia,

srdečne Vás pozdravujem v tento nezvyčajný, koronavírusom ovplyvnený advent. Žijeme v dobe, ktorá je poznačená izoláciou, strachom z novej choroby či jej podceňovaním, obmedzeniami, ktoré radikálne zasahujú do našich životov, ale aj do nášho evanjelického cirkevného zboru. V tomto období by sme za normálnych okolností organizovali vianočný večierok pre mladých, ktorí by tvorili spoločenstvo pri Božom slove, piesňach, kreatívnych hrách a dobrom jedle. Šikovné ruky detí a dospelých by vyrábali darčeky pre účastníkov štedrovečerných bohoslužieb, deti a mladí by nacvičovali programy na vianočné vystúpenia a na biblických hodinách by sme sa v priateľskom spoločenstve povzbudzovali vo viere a ochutnávali vianočné dobroty, ktoré by každý priniesol. Všetko toto by vyvrcholilo vianočnými sviatkami, ktoré by sme ako jedno spoločenstvo od najmladších po najstarších tvorili na službách Božích v kostole.

Nový vírus však prekazil naše už zabehnuté aktivity. A tak zostalo na každom z nás, ako strávi advent, ktorý je prípravou na narodenie Spasiteľa sveta, Pána Ježiša. Touto cestou Vás chcem všetkých povzbudiť, aby ste napriek všetkému negatívnemu, čo sa v dnešných dňoch deje, vedeli pozdvihnúť svoju dušu hore, do nebies, ako nás k tomu povzbudzuje

 Biblia: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ 1Pt 5, 7 Betlehemské dieťa chce okrem iného niesť spolu s nami všetky naše starosti, aby boli pre nás ľahšie, zvládnuteľné a znesiteľné. Len pri Ňom vieme nájsť pravý pokoj, radosť a lásku, tie nenahraditeľné hodnoty Vianoc, ale aj celého roka. Naše vlastné sily na to neraz nestačia. Ale On, Boh, je nám stále k dispozícii, aby sme pri Ňom načerpali a občerstvili svoju dušu.

Preto Vám prajem, aby ste aj počas nastávajúcich Vianoc vedeli, kde hľadať pomoc, keď to budete potrebovať, aby ste aj zákaz vychádzania vedeli využiť na dobré, na osobné stíšenia pred samými sebou a pred Bohom. Betlehemské jasličky ukrývajú priehrštie Božej milosti a lásky k hriešnemu človeku, ponúkajú porozumenie a pomoc pri nesení našich starostí. Stačí sa k nim v modlitbe skloniť a povedať Ježišovi všetko, čo máme na srdci.

Jarmila Balková, evanjelická farárka

 703 total views,  1 views today

Read More
Môžete zaplatiť pomocou IBAN SK67 5600 0000 0097 0829 5001, do správy pre prijímateľa uveďte MILODAR NA CC.
 
Alebo môžete použiť QR kód, kde len doplníte sumu, ktorú chcete darovať.
 
 
Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme! 

 676 total views,  1 views today

Read More

Cirkevný zbor
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Dobrá Niva

E. M. Šoltésovej 121/14
962 61 Dobrá Niva

IČO: 31 903 223; DIČ: 2021274112

Kontakt na osobu, ktorá vybavuje právne nároky dotknutých osôb
045/538 23 89; www.czdn.sk; dobraniva@ecav.sk

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 1,434 total views

Read More
 Od 01. 01. 2018 bude možné cirkevný príspevok (cirkevnú daň) uhrádzať iba na farskom úrade vo vopred určených dňoch, oznámených na službách Božích, v prípade potreby však počas celého roka.
 
Zaplatiť budete môcť aj bankovým prevodom na účet Cirkevného zboru. Zborový konvent odsúhlasil výšku príspevku na 10€ na každého pokrsteného člena na jeden rok. 
 
Údaje k platbe sú:
Prima banka Slovensko, a.s
Číslo účtu: 9708295001/5600
IBAN: SK67 5600 0000 0097 0829 5001
Variabilný symbol: rok (napr. 2017)
Špecifický symbol: počet osôb, za koľkých platíte (napr. 4)
Do Správy pre prijímateľa treba uviesť: priezvisko, meno, ulicu, číslo domu; aby bolo možné Vašu platbu správne priradiť. 
 
Cirk. príspevok môžete zaplatiť už aj pomocou QR kódu. Platba je nastavená na jedného člena na rok 2020. Ak chcete zmeniť počet osôb, za ktoré platíte, stačí zmeniť Sumu a Špecifický symbol. Do Správy pre prijímateľa nezabudnite napísať Vaše meno, priezvisko, ulicu a číslo domu. 
 

Uložiť

 2,677 total views

Read More